www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  เนื่องด้วยทางสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท.
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้
 • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 • ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
 • เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
 • ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 •  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 
ทางสมาคมฯ จึงได้จัดช่องทางให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ได้แสดงความคิดเห็น / ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่ เป็นประโยชน์ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป
 
โดยสามารถกรอก ความคิดเห็น/ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ได้ที่ Homepage : http://www.abk-aots.org ของทางสมาคมฯ หรือคลิกที่ลิ้ง 
https://goo.gl/forms/tXKp2XzFTmIG0yjl1
 
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882
Email : alumni@abk-aots.org

 

 

ประกาศ !!! รับสมัครวิทยากร/ ที่ปรึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและ
ทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. เปิดรับสมัครสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของ สวอท. ที่สนใจร่วมเป็นวิทยากร/ ที่ปรึกษา ฝึกอบรมให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้แจ้งความจำนงค์มายังสมาคมฯ ในด้าน Increasing productivity, Increasing product quality และ Safety and Environment management. โดยกำหนดวันที่อบรม ในช่วง เดือน ตุลาคม 2561 จำนวนวันที่อบรม 1-2 วัน ต่อหลักสูตร

หากสมาชิกท่านใดมีความสนใจ ในการเป็นวิทยากรในด้านดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลประวัติ และข้อเสนอของท่าน 
มาได้ ที่ e-mail: alumni@abk-aots.org ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กันยายน 2561 
ประวัติวิทยากร ระบุ
 หมายเลขสมาชิกสมาคมฯ * (ระบุหลักสูตรที่ได้ไปฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น)
 ประวัติการศึกษา
 ประวัติการทำงาน
 ประวัติการเป็นวิทยากร (Public Training, In-house Training)
 ความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
 พร้อมรูปถ่าย * (ไม่เกิน 6 เดือน)
รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ระบุ 
 ชื่อหลักสูตร * 
และรายละเอียดของหลักสูตร พอสังเขป อาทิ
 กลุ่มผู้เข้าอบรม 
 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าผู้อบรมจะได้รับ
 เนื้อหา/หัวข้อการอบรม
 ลักษณะวิธีการ /รูปแบบการอบรม 
เป็นต้น

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 
หรือ Email: alumni@abk-aots.org


  On 4th October 2108 Mr. Suchai Pongpakpien President of ABK-AOTS Alumni Association (Thailand) visit to The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) at Tokyo kenshu center (TKC), Tokyo Japan . And he met to the management team of Aots.
From left Mr. Yu Ide , Mr. Yasumi Suzuki, Mr. Takeshi Ichikawa, Mr. Joji Tateishi, Mr. Shinya Kuwayama Mr. Suchai Pongpakpien, Mr. Tetsuji Kawakami, Mr. Yoshitaro Nagoya, Mr. Hiroyuki Sato.

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) และ คณะ AOTS ประจำประเทศไทย นำโดยคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ เข้าพบ คุณพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ปกอ. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางในการจัดสัมมนา เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และความร่วมมือในการพัฒนา Factory 4.0 ในอนาคต
 
 

  Mr. Hasegawa Koji  Chairman of AOTS เข้าประชุมร่วมกับ ตัวแทนจาก 3 องค์กร ได้แก่ ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)  , Technology Promotion Association (Thailand-Japan) และ Thai-Nichi Institute of Technology  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ถนน พัฒนาการ  พร้อมเยี่ยมชมกิจการต่างๆ โดยมี คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอกิจการและกิจกรรมของสมาคมฯ

 

คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหาร กับ Mr. Hasegawa Koji  Chairman AOTS ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย


  คุณลักษมี ศรีสมเพชร อุปนายก (ทุนฝึกอบรม) เข้าพบ คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) เพื่อมอบหนังสือครบรอบ130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น และแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมลงให้หนังสือดังกล่าวนี้ด้วย

 
คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก(สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าพบศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมทั้งได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ ศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถนนราชบพิธ
คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ, คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์) และ คุณสมบัติ ศรีตุลานนท์ ปฏิคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น และได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ คุณกลินท์ สารสิน ทั้งนี้ได้มีการหารือถึงการร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย)ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

  วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ถนนวิทยุ
สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of the Rising Sun แด่ คุณ ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยมีคุณ สุชัย พงษ์พากเพียร นายกฯสมาคม เดินทางเข้าร่วมในพิธีและแสดงความยินดี

  วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
คุณลักษมี ศรีสมเพชร อุปนายก (ทุนฝึกอบรม) และ Mr. Hidenobu Toda Senior Deputy Representative AOTS ประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารและแนะนำ AOTS แก่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลฯ บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) การนี้ได้รับมอบหนังสือ ในโอกาสที่บริษัท การบินไทย จำกัด            ( มหาชน ) จะขอเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ AOTS Tokyo Kenshu Center ประเทศญี่ปุ่น ในสัปดาห์หน้า

 

The details of the benefits of this program are as follows

1) You will gain understanding of the essence of Toyota style management to practice TMS in your company.  You will be exposed to the idea that work motivation and feeling of accomplishment among workers who practice the Kaizen activities help them to achieve their self-growth and self-actualization as well as to revitalize the workplace.  “Revitalizing the workers and the workplace” is the key point to effective and sustainable continual Kaizen activity.

2) In addition to gaining a wide range of TMS-related knowledge, you will practice how to set the standard of work, visualize your problems and share sense of values, by using TMS Kaizen tool in the workshop, so you can utilize the TMS tool for changing your way of management in practice.

3) You will learn TMS, which is commonly used in all sections of Toyota Motor Corporation, but also actual techniques and know-hows of Toyota’s effective methods, such as TPS and TDS.

   - At the TPS seminar, you can master how to practice at work through explanation and exercise of "Own process completion = not passing defective product to post-process" which is adopted by Toyota Motor Corporation as company-wide efforts to change the work system of white collar and the work style.

  - Toyota maintains its superiority in the automobile industry continuously because it has excellent product development capability to plan and develop efficiently "selling items".

     In this program, you can learn the concept of TDS (Toyota Stream Product Development) about the system of design development and structure and management that must be considered for timely development of good selling and matching customer needs.

4) You will participate in the "Kaizen IT summit in Gifu 2018" to gain hints for introducing practical activities of TMS in your company through studying successful cases of quality and productivity improvement resulting from using TMS.

5) You will become an administrator promoting the improvement of the workplace utilizing TMS. In order to understand Toyota style management correctly and to acquire the knowledge of use in practice of workplace improvement supported by TMS, you will take an official examination of TMS, grade-4, to be certified by the TMS&TPS Certification Association.


 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  ‘‘The Program on Eco Business Innovation’’ [TEBI]

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจมุ่งสู่ Low Carbon Society หรือที่เรียกว่า “สังคมคาร์บอนต่ำ”  เป็นการเรียนรู้ถึงแนวคิดของนวัตกรรมที่สำคัญ เรียนรู้โครงสร้างของธุรกิจ และความสำคัญในการสร้างธุรกิจเชิงนิเวศน์ (Eco Business) ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจในเรื่องการออกแบบ การวางแผน รวมไปถึงวิธีการเอาชนะความยากลำบากเพื่อแก้ไขกลไกของธุรกิจเชิงนิเวศน์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อให้เข้าใจถึงโครงร่างของธุรกิจเชิงนิเวศและความสำคัญของการสร้างธุรกิจเชิงนิเวศ
(2) เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการออกแบบธุรกิจเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
(3) กำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการอาวุโส ของบริษัทในทุกประเทศ ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น
* เหมาะสมกับ ผู้จัดการอาวุโสที่มีความรับผิดชอบในด้านประสานงานการวางแผน ด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพนักงานและผู้จัดการของสถาบันหรือองค์กรที่อยู่ในตำแหน่ง ด้านการเผยแพร่เนื้อหาของการฝึกอบรม

ภาษาในการบรรยาย
การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 
ระยะเวลาฝึกอบรม     ระหว่างวันที่ 16 – 29 มกราคม 2562 ( 2 สัปดาห์)
 
สถานที่ฝึกอบรม    @ศูนย์ฝึกอบรม ณ *AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) ประเทศญี่ปุ่น*
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 232,910 เยน หรือ 69,873 บาท โดยประมาณ **
** คำนวณค่าใช้จ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 100 เยน
** ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักห้องเดี่ยว , ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางระหว่างสนามบิน-ศูนย์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรมแล้ว)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 30 ตุลาคม 2561   (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่  6 ธันวาคม 2561

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล
โทร. 0 2238 5236, 089-994-6882 (คุณชาญฉกรรจ์) 
Email: alumni@abk-aots.org หรือดูเพิ่มเติมที่ www.abk-aots.org


 

  The Cooperate Management Program on Energy/Resource saving&Sustainability (CMPE)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นวิธีการประหยัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพลังงานและทรัพยากร เพื่อสร้างมูลค่าให้องค์กร โดยการสร้างกำไร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก SDGs ( Sustainable Development Goals คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ ในระหว่างปี 2558-2573 :www.pcd.go.th) โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สนับสนุนการลดปริมาณคาร์บอนด้วย     
       
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.เพื่อให้เข้าใจของความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทผู้ผลิตในญี่ปุ่น,แนวคิดแบบบริษัทญี่ปุ่น “Monozukuri”,
    การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น และ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จำเป็นของ
    บริษัท รวมถึง การพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ตรงตามหลัก SDGs
2. เพื่อให้เข้าใจการสร้างยุทธศาสตร์ขององค์กร และวิธีบริหารจัดการเชิงธุรกิจในสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ ซึ่งทำให้
      บริษัทสามารถสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้
3. เพื่อให้สามารถกำหนดแผนปฏิบัติการในการเริ่มต้นการจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับบริษัท เพื่อที่จะสร้างผลกำไรและเพิ่มโอกาสความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัทได้

ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 (  2 สัปดาห์ ) ณ ศูนย์ฝึกอบรมโตเกียวเคนชู เซนเตอร์ (TKC) ประเทศญี่ปุ่น

บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น และ แปลเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 1. เจ้าของ/ผู้อำนวยการ ในบริษัทผู้ผลิต
 2. ผู้จัดการ ที่รับผิดชอบการบริหารองค์กรโดยรวมในบริษัทผู้ผลิต
 
ดาวโหลดใบสมัคร (คลิกที่รูปภาพด้านซ้าย)
 
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดต่างๆโดยละเอียด
            เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2561 ( ส่งใบสมัครตัวจริงที่สมาคมฯ )
               ( รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น )
 
 • :ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าใช้จ่ายหลังหักการได้รับเงินสนับสนุนจาก AOTS แล้วเป็นเงิน ประมาณ 69,000 บาท รวมค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยง ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการอบรมในประเทศญี่ปุ่น )
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 238 5236   หรือ 089-994-6882 ติดต่อคุณชาญฉกรรจ์

  The Program on Innovative Production Management by IT: TIPM

 
      หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตร Carbon Reduction Technology Promotion :CRTP ของ AOTS ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้คาร์บอนในการผลิตของโรงงาน อย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวคิด และเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงในการนำรูปแบบของนวัตกรรมด้าน IT/loT มาใช้ในการผลิต รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังในเรื่องการลดภาวะโลกร้อนด้วยสังคมที่ใช้คาร์บอนต่ำ ในแบบวิถีของโรงงานในญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบที่มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการลดการใช้คาร์บอนในการผลิต 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1.เจ้าของธุรกิจ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารระดับสูง ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต
2.ผู้จัดการ หรือพนักงานในบริษัท หรือ องค์กรต่างๆ ที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการด้านการผลิต

ภาษาที่ใช้อบรม ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการรับสมัคร
24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ( ที่สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียฯ) ประกาศผลวันที่ 5 ตุลาคม 2561
*กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น
รับจำนวนจำกัด เพียง 22 คน (ทั่วโลก)

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่   http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ระเวลาฝึกอบรม
31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 (2 สัปดาห์) ณ คันไซ เคนชู เซนเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ( ทุนส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น )
 ( 236,844 เยน ประมาณ 71,219 บาท คิดเป็นอัตรา 0.30 บาทต่อ 1 เยน )
ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าเดินทางแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรมแล้ว

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6

Email: alumni@abk-aots.org  LINE ID: 66899946882 / ชุติมา 081 4464382

 
 

 

  The Program On Design Management (PDM)

โดย Mr. Hiromi Inokuchi Professor, Department of Design Informatics Musashino Art University ระหว่าง 1-14 พฤศจิกายน 2566

@ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS โตเกียว [TKC] ญี่ปุ่น

โปรแกรมการบริหารการออกแบบเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของการอบรมที่ญี่ปุ่น โดยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา การสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆผ่านการออกแบบเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบแพคเกจการออกแบบของพื้นที่การขายการโฆษณาและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการสร้างแบรนด์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การจัดการการออกแบบเป็นเทคนิคการจัดการที่มุ่งเน้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและงานออกแบบและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างละเอียด

หลักสูตรนี้ เหมาะกับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หรือ ดีไซน์เนอร์ด้านการจัดการออกแบบ เพื่อใช้กลยุทธ์การออกแบบการจัดการทรัพยากรโดยการปรับปรุงความสามารถของตนในการบริหารจัดการการออกแบบ

สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครทุนอบรม Design Management (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ฝึกอบรม 1-14 พฤศจิกายน 2561  รวมวันเดินทางไปกลับ

ปิดรับใบสมัครวันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2561 (สมาคมศิษย์เก่าฯ) 
และประกาศผลผู้ได้รับทุนบริหารนี้ ในวันที่  4 ตุลาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 232,577 เยน หรือ 69,841.41 บาท โดยประมาณ **
** คำนวณค่าใช้จ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 100 เยน
** ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 102,700 เยน หรือ 30,840 บาทโดยประมาณ ค่าที่พักห้องเดี่ยว  15 คืน, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางระหว่างสนามบิน - ศูนย์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรมแล้ว

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ Email : alumni@abk-aots.org   
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 LINE ID : 66899946882 หรือดูเพิ่มเติมที่ www.abk-aots.org


  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
 
 

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com