www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  เนื่องด้วยทางสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท.
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  • ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกุศล และงานสาธารณประโยชน์
  • ให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  •  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 
ทางสมาคมฯ จึงได้จัดช่องทางให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ได้แสดงความคิดเห็น / ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่ เป็นประโยชน์ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป
 
โดยสามารถกรอก ความคิดเห็น/ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ได้ที่ Homepage : http://www.abk-aots.org ของทางสมาคมฯ หรือคลิกที่ลิ้ง 
https://goo.gl/forms/tXKp2XzFTmIG0yjl1
 
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882
Email : alumni@abk-aots.org

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

งานแสดงผลงาน KarakuriKaizen

งานแสดงผลงานนีเป็นงานแสดงผลงานทีรวบรวมไอเดียทีเกิดขึนในหน้างานการผลิต อย่างเช่น ผลงานไคเซ็นทีมีต้นทุนตํา มีประสิทธิภาพและใส่ใจ ในรายละเอียด ซึงคิดค้นและทําขึนมาเองจากความไม่สะดวกในการทํางานทีรู้สึกเป็นปัญหาอยู่เป็นประจํา (เช่น การปรับปรุงลดเวลาการเตรียมงาน, การ ปรับปรุงวิธีการลําเลียง, การปรับปรุงวิธีการจัดการเศษขีกลึง, การปรับปรุงการควบคุมด้วยการมองเห็น) หรือผลงานไคเซ็นเกียวกับสิงแวดล้อม (เช่น ลด ปริมาณ CO2 ลง, มาตรการด้านมลภาวะทางเสียงและฝุ่น เป็นต้น)

"ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 
www.jipm-topics.com/karakuri/thailand "


 

ARI Business Study Program on Toyota Way of Management
 

ARI Business Study Program on Toyota Way of Management for Company-wide Operational Improvement (ARTM2)
 

It is our pleasure to announce you that "ARI Business Study Program on Toyota Way of Management for Company-wide Operational Improvement" is planned to be implemented in February 2019.
 

click download <https://ari.aots.jp/biz-study/artm1/
 

In this program participants will have an opportunity to learn Toyota management methods called Toyota way Management System (TMS) which ensures great achievements in not only the manufacturing department but also indirect departments. In Japan, this management system is adopted by many companies and institutes including manufacturers, governmental agencies and major IT companies such as Osaka Gas, Kawaju Gifu Engineering, Fujitsu etc..
 

This program will be organized by AOTS in collaboration with Toyota Management Institute (TMG) and therefore you will be able to acquire an official TMS Certification (Grade-4) issued by TMS & TPS Certificate Institute exclusively for this program when you pass the examination at the end of this program. 
 

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-994-6882 คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การสร้างความเชื่อมโยงในระบบการจัดการ-ระบบการผลิตขั้นสูงบนพื้นฐาน TPS และ TPM
Course No. X536-3 _Linkage Management-Advanced Production System based on TPS and TPM
การสร้างความเชื่อมโยงในระบบการจัดการนี้ เป็นแนวคิดต้นฉบับมาจากพิ้นฐานของ ระบบการผลิตแบบลีน (Lean production system) โดย Dr.Shigenobu NOMURA ซึ่งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณจาก Aichi Institute of Technology รวมถึงเป็นที่ปรึกษา และ อดีตประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล TPM ของ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) และอีกมากมาย
 
ผู้ที่เข้าสัมมนาจะได้การเรียนรู้แนวคิดใหม่ของการสร้างความเชื่อมโยงในระบบการจัดการ บนพื้นฐานของ TPS (Toyota Production System) and TPM (Total Productive Maintenance) รวมถึงการค้นหาประเด็นที่สำคัญเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตในปัจุบัน  และจัดทำแผนการปฏิบัติเพื่อสร้างระบบการผลิตในอุดมคติ
นอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่น เช่น TOYOTA Motor Corp, MEIWA Industry (Auto part products) รวมถึง KOMET KATO MGF Co., Ltd. (Food cocker products) อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในโรงงงาน
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2562  
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Chubu Center (CKC) นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 มกราคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก    https://www.aots.jp/jp/ngc/aps19/index.html


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 200,000 เยน หรือ 58,000 บาท โดยประมาณ **
(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสัมมนา และค่าประกันการเดินทาง)
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org


 
ในวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายก สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สสว. เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ปี 2562 นี้ พร้อมทั้งแนะนำสมาคมฯ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ณ. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

ตัวแทนสมาคมฯ คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายกสมาคมฯ) คุณชไมพร ตันติวงศ์ (อุปนายกสมาคมฯ) และ คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา (กรรมการบริหาร) เข้าพบ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ (Principal Innovation Advisor) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก ในวาระปีใหม่ปี 2562 นี้ ณ.ห้องประชุม สำนักงานใหญ่1 SCG ในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา


  ในวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 ตัวแทนสมาคมฯ คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายกสมาคมฯ) คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) และ AOTS ประจำะประเทศไทย Mr.Hidenobu Toda พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่ปี 2562 ณ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังได้อวยพรปีใหม่แก่คณะผู้เข้าพบอีกด้วย

  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย (อุปนายกสมาคมฯ) และ คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ปี 2562 ท่านปลัดกระทรวมคมนาคม คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ณ. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ยังได้อวยพรปีใหม่แก่คณะผู้เข้าพบอีกด้วย

  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เลขาธิการสมาคมฯ คุณณหรรณพ บุญณมี เป็นตัวแทนสมาคม เข้าพบ คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ในปี 2562 ที่จะมาถึง ณ.สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

 

ในช่วงบ่าย วันที่ 27 ธันวาคม 2561 อุปนายกสมาคมฯ ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล คุณชไมพร ตันติวงส์ คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย, เลขาธิการสมาคมฯ คุณณหรรณพ บุญณมี, กรรมการบริหาร คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าพบ คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ที่ถึงในปี 2562


 
 

  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นำโดย นายกสมาคมฯ คุณสุชัย พงษ์พากเพียร พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมฯ คุณชไมพร ตันติวงส์ คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย, เลขาธิการสมาคมฯ คุณณหรรณพ บุญณมี, กรรมการบริหาร คุณพิมพาพรรณ บุญวาสนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าพบ คุณผุสดี นาวาวิจิต นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนญ.) และ คุณอาลียา นรัตนวิระกุล ผู้จัดการสมาคมฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกในวาระปีใหม่ในปี 2562 ที่จะมาถึง ทั้งนี้ทาง สนญ. ได้มอบหนังสือ “๖o ปี สนญ." และ “65th ANNIVERSARY” เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับทางสมาคมฯ

 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมพร ตั้งสะสม (HR & General Affairs Department) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบตัวแทนสมาคมฯ คุณณหรรณพ บุญณมี (เลขาธิการสมาคมฯ) เพื่ออวยพรปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญเนื่องในวาระปีใหม่ 2562 ณ.ห้องประชุม สำนักงาน สวอท. ชั้น 13 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561


 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติแบบญี่ปุ่น-การบริหารจัดการนวัตกรรมบนพื้นฐาน 5ส
Course No. X555-3 _Practice-based management in Japan – Management Innovation Starting from 5S
 
เป็นเรียนรู้กระบวนการสร้างองค์กรและความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคล รวมถึงวิธีการเพิ่มยอดขายและผลกำไรโดยการติดตามและทำให้เกิดความคุ้นเคยกับการปฏิบัติ 5ส. ญี่ปุ่น [ 5S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu , Shitsuke ]
 
โปรแกรมนี้จะนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ของกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็น “กลยุทธ์การปฏิบัติในญี่ปุ่น”  ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.aots.jp/jp/ngc/5s19/index.html
  
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 200,000 เยน หรือ 58,000 บาท โดยประมาณ **
(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสัมมนา และค่าประกันการเดินทาง)
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การเพิ่มขีดความสามารถในสถานที่ทำงาน โดยใช้วิธีการของ IE ในอุตสาหกรรมการผลิต
Course No. X566 : Program on Enhancing 'Workplace Capability' using IE methods in the manufacturing industry
 
ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้องค์ความรู้และช่วยพัฒนานักวินิฉัย (การวินิฉัยสถานประกอบการณ์และวินิฉัยทางด้านการเงินและการธนาคาร) ให้สามารถเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท(ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต)อย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเป็นการเรียนรู้นวัตกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ บนพื้นฐานของวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและธนาคาร หรือที่ปรึกษาทางด้านการเงินและธนาคาร
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2562 
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Chubu Center (CKC) นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก    https://www.aots.jp/jp/ngc/ieckc/index.html  


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 320,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 270,000 เยน หรือ 78,300 บาท โดยประมาณ **
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการสัมมนา  การบริหารจัดการคุณภาพด้านการบริการแบบญี่ปุ่น-การบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่คุณค่าที่ยั่งยืน
Course No. X567 _Service Quality Management in Japan – integrating new technology into sustainable values
 
เป็นเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพด้านการบริการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อค้นหาวิธีการที่นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการในญี่ปุ่นคืออะไร การบูรณาการเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อตลาดให้สู่คุณค่าที่ยั่งยืนได้อย่างไร
 
โปรแกรมนี้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่น เช่น บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้าน Service Excellence, Service Excellence with IT , Retail Tech Japan รวมถึง บริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยี AI & Robot อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ ในด้านการบริการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 
 (วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ )

สัมมนา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 8 มีนาคม 2562
ฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.aots.jp/jp/ngc/service/index.html
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 270,00 เยน ราคาพิเศษ! เหลือ 220,000 เยน หรือ 63,800 บาท โดยประมาณ **
(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสัมมนา และค่าประกันการเดินทาง)
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
                                                                               
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235~6, 064-2451885 (คุณสุนทริยา)
Email: alumni@abk-aots.org

 

  The Program for Quality Problem Solving (PQPS2) in Tokyo, Japan

หลักสูตร PQPS2 เป็นหลักสูตรที่ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านการบรรยายและตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้าน QC เชิงลึก ด้วยการใช้วิธีการแบบ TQM ตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนให้ใช้ความรู้ด้าน QC  ไม่เพียงสอนในด้านทฤษฏีแต่ยังให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ  โดยผู้ฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ รวมทั้งปรับวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังนำมาใช้ได้จริงภายในองค์กรของตนอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ,Supervisor หรือ วิศวกรฝ่ายเทคนิคที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาและแก้ปัญหา QC
 
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/(คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 10 มกราคม 2562 (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก  AOTS Japan)

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู (TKC) ประเทศญี่ปุ่น

* ค่าใช้จ่ายในการอบรม 225,997 เยน (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว) หรือ 65,734.73บาท โดยประมาณ *

**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น**


สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 (คุณชาญฉกรรจ์)
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID : 66899946882


 

   The Program for Quality Control Training Course (QCTC)

โดย Mr.Hideo  Iwasaki,Ph.D. Professor Emeritus, kinki University, Who has been active in quality management as a former vice-chairman of the Demining Prize Examination Committee and a Director of the Japan Society for Quality Control(JSQC) magazine.

ณ  ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูงสุดอันดับแรก ๆ ของโลก ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในระบบการผลิตที่เน้นการควบคุมคุณภาพภายใต้แนวคิด TQM (Total Quality Management) ผ่านองค์ประกอบหลักสำคัญ 6 อย่าง เช่น HoshinKanri, new product development, etc. จึงเป็นส่วนสำคัญของคุณภาพที่สูงดังกล่าว
สำหรับผู้สนใจร่วมโปรแกรมบริหารที่ญี่ปุ่นระดับผู้จัดการ,ซุปเปอร์ไวเซอร์หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวของด้าน Quality Control Training Course (QCTC) โดยเน้น"การควบคุมคุณภาพ" โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ดูแลกิจกรรม TQM  หรือ การควบคุมคุณภาพเรียนรู้วิธีและประสบการณ์ที่ถูกต้องถูกจุดและแม่นยำโดยมีการสร้าง QC Game เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปฎิบัติจริงได้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)

 ( เป็นหลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ )

<< ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมคันไซ เคนชู ญี่ปุ่น [KKC] >>

<< ระยะเวลาฝึกอบรม 20 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 >>

<< เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวามคม  – 19 ธันวาคม 2561 ( ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ) >>

<< ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2562 >>

*กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสมัครอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น*

**ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 240,247 เยน หรือ 69,946.70 บาท โดยประมาณ **
***โดยคำนวณค่าใช้จ่าย ณ อัตราแลกเปลี่ยน 29 บาทต่อ 100 เยน ***
(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม)

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5236, 089-9946882 คุณชาญฉกรรจ์
Email: alumni@abk-aots.org LINE ID: 66899946882 

  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882

 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com