www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A
free hit counter

 

          สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan - ABK) และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น [ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HIDA] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของศิษย์เก่า ABK และ AOTS [HIDA] รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศต่าง ๆ ที่เคยร่วมเรียนและอบรมจาก ABK และ AOTS [HIDA] 


          ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS (HIDA) สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ ร่วมเป็นเครือข่ายศิษยเก่าซึ่งเชื่อมกับสมาคมศิษย์เก่า AOTS (HIDA) 43 ประเทศทั่วโลก

 

  คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก(สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าพบศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมทั้งได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ ศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถนนราชบพิธ
คุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมฯ, คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์) และ คุณสมบัติ ศรีตุลานนท์ ปฏิคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น และได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ คุณกลินท์ สารสิน ทั้งนี้ได้มีการหารือถึงการร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย)ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

  วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ถนนวิทยุ
สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of the Rising Sun แด่ คุณ ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยมีคุณ สุชัย พงษ์พากเพียร นายกฯสมาคม เดินทางเข้าร่วมในพิธีและแสดงความยินดี

  วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
คุณลักษมี ศรีสมเพชร อุปนายก (ทุนฝึกอบรม) และ Mr. Hidenobu Toda Senior Deputy Representative AOTS ประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารและแนะนำ AOTS แก่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลฯ บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) การนี้ได้รับมอบหนังสือ ในโอกาสที่บริษัท การบินไทย จำกัด            ( มหาชน ) จะขอเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ AOTS Tokyo Kenshu Center ประเทศญี่ปุ่น ในสัปดาห์หน้า

  วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561
ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล(ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมฯ) คุณสุชัย พงษ์พากเพียร(นายกสมาคมฯ) ร่วมถึงคณะอุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ทำการจัดเลี้ยงส่ง Mr.Yu Ide AOTS Thailand ซึ่งจะกลับไปปฎิบัติงานที่ AOTS ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมถึงเพื่อเป็นการเลี้ยงตอนรับ Ms. Kaori Saito ซึ่งจะมาปฎิบัติงาน ณ AOTS Thailand

  วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบแสดงความขอบคุณที่ทางสมาคมฯเป็นศูนย์กลางการประสานงานในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ AOTS Tokyo Kenshu Center ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2561 โดยมี คุณลักษมี ศรีสมเพชร อุปนายก (ทุนฝึกอบรม) และ Mr. Hidenobu Toda Senior Deputy Representative AOTS ประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสมาคมฯ

  วันที่ 26 มิถุนายน 2561
เวลา 11.00 น. ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย อุปนายก(สมาชิกสัมพันธ์) เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าพบ คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมทั้งได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่
คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงอุตสาหกรรม  คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร อุปนายก(สถาบัน/องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ) , ดร. ศรีสลา ภวมัยกุล อุปนายก(วิชาการวัฒนธรรม) , คุณชไมพร ตันติวงศ์ อุปนายก(วิชาการเทคนิค) และคุณสมบัติ ศรีตุลานนท์ ปฏิคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าพบ ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเขียนคำนิยมในหนังสือ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น และได้มอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ ดร. พสุ โลหารชุน ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้นำเสนอโครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะมีการร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม แบบต่อเนื่อง


 

The details of the benefits of this program are as follows

1) You will gain understanding of the essence of Toyota style management to practice TMS in your company.  You will be exposed to the idea that work motivation and feeling of accomplishment among workers who practice the Kaizen activities help them to achieve their self-growth and self-actualization as well as to revitalize the workplace.  “Revitalizing the workers and the workplace” is the key point to effective and sustainable continual Kaizen activity.

2) In addition to gaining a wide range of TMS-related knowledge, you will practice how to set the standard of work, visualize your problems and share sense of values, by using TMS Kaizen tool in the workshop, so you can utilize the TMS tool for changing your way of management in practice.

3) You will learn TMS, which is commonly used in all sections of Toyota Motor Corporation, but also actual techniques and know-hows of Toyota’s effective methods, such as TPS and TDS.

   - At the TPS seminar, you can master how to practice at work through explanation and exercise of "Own process completion = not passing defective product to post-process" which is adopted by Toyota Motor Corporation as company-wide efforts to change the work system of white collar and the work style.

   - Toyota maintains its superiority in the automobile industry continuously because it has excellent product development capability to plan and develop efficiently "selling items".

     In this program, you can learn the concept of TDS (Toyota Stream Product Development) about the system of design development and structure and management that must be considered for timely development of good selling and matching customer needs.

4) You will participate in the "Kaizen IT summit in Gifu 2018" to gain hints for introducing practical activities of TMS in your company through studying successful cases of quality and productivity improvement resulting from using TMS.

5) You will become an administrator promoting the improvement of the workplace utilizing TMS. In order to understand Toyota style management correctly and to acquire the knowledge of use in practice of workplace improvement supported by TMS, you will take an official examination of TMS, grade-4, to be certified by the TMS&TPS Certification Association.


 
**ทุนอบรมปี 2018  ที่กำลังเปิดรับสมัคร**

  The Program On Design Management (PDM)

โดย Mr. Hiromi Inokuchi Professor, Department of Design Informatics Musashino Art University ระหว่าง 1-14 พฤศจิกายน 2566

@ ศูนย์ฝึกอบรม AOTS โตเกียว [TKC] ญี่ปุ่น

โปรแกรมการบริหารการออกแบบเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของการอบรมที่ญี่ปุ่น โดยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา การสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆผ่านการออกแบบเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบแพคเกจการออกแบบของพื้นที่การขายการโฆษณาและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการสร้างแบรนด์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การจัดการการออกแบบเป็นเทคนิคการจัดการที่มุ่งเน้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและงานออกแบบและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างละเอียด

หลักสูตรนี้ เหมาะกับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หรือ ดีไซน์เนอร์ด้านการจัดการออกแบบ เพื่อใช้กลยุทธ์การออกแบบการจัดการทรัพยากรโดยการปรับปรุงความสามารถของตนในการบริหารจัดการการออกแบบ

สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครทุนอบรม Design Management (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ฝึกอบรม 1-14 พฤศจิกายน 2561  รวมวันเดินทางไปกลับ

ปิดรับใบสมัครวันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2561 (สมาคมศิษย์เก่าฯ) 
และประกาศผลผู้ได้รับทุนบริหารนี้ ในวันที่  25 กันยายน 2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 232,577 เยน หรือ 69,841.41 บาท โดยประมาณ **
** คำนวณค่าใช้จ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 100 เยน
** ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 102,700 เยน หรือ 30,840 บาทโดยประมาณ ค่าที่พักห้องเดี่ยว  15 คืน, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางระหว่างสนามบิน - ศูนย์ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรมแล้ว

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ Email : alumni@abk-aots.org   
โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 LINE ID : 66899946882 หรือดูเพิ่มเติมที่ www.abk-aots.org


 

  The Leadership Development Training Program (LDTP)

หลักสูตร LDTP ที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของการเป็นผู้นำ
  2. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมขยายมุมมองของตนในฐานะผู้นำ
  3. สามารถกำหนด นำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้แผนการดำเนินงาน ที่จะดำเนินการโดยคำนึงถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นภายใน บริษัทหรือองค์กรของผู้เข้าร่วมด้วยการใช้ความเป็นผู้นำของตนหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร  หรือ ผู้จัดการอาวุโส ของบริษัท

( บรรยายภาษาอังกฤษ )

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

*ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 – 14 กันยายน 2561  ณ  AOTS Tokyo Kenshu Center (TKC)
ประเทศญี่ปุ่น*

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6
 
Email: alumni@abk-aots.org  LINE ID: 66899946882 
 
 

 

   ‘‘The Program on Business Innovation and Organization Development’’ [BIOD]

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและบทบาทที่เจ้าของหรือผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจ
(2) เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในการสร้างและส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(3) เรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
(4) จัดทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจ
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการอาวุโสของ บริษัท ทุกประเทศยกเว้นประเทศจีนและญี่ปุ่น
* ผู้จัดการอาวุโสที่มีความรับผิดชอบในด้านการพัฒนาสหกรณ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการพัฒนาองค์กรจะมีความเหมาะสม
 
ภาษาในการบรรยาย
การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 
เนื้อหาของหลักสูตร
[ขั้นตอนที่ 1]
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงลักษณะของนวัตกรรมที่จำเป็นในทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ปัญหาทางสังคมและบทบาทของผู้จัดการในการผลิตนวัตกรรมผ่านการบรรยายและการเข้าชมของ บริษัท ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบปรัชญาและวิสัยทัศน์ขององค์กรรวมถึงวิธีวางแผนกลยุทธ์การบริหารและแผนธุรกิจ
 [ขั้นตอนที่ 2]
ผู้เข้าอบรมจะพิจารณาวิธีการที่องค์กรสนับสนุนให้ผู้คนผลิตนวัตกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรและวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์กรผ่านการบรรยายและการเข้าชมของ บริษัท
 [ขั้นตอนที่ 3]
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท ญี่ปุ่นที่กำลังพยายามสร้างนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรโดยการเยี่ยมชม บริษัท จากการหารือกับเจ้าของผู้บริหารหรือผู้จัดการอาวุโสของ บริษัท ญี่ปุ่นผู้เข้าร่วมประชุมจะพิจารณาวิธีที่จะใช้วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน บริษัท ญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งโอกาสในการร่วมมือกับ บริษัท ญี่ปุ่น
 [ขั้นตอนที่ 4]
ผู้เข้าอบรมจะนำเสนอเรื่องแผนการดำเนินงานในการผลิตนวัตกรรมทางธุรกิจโดยพิจารณาจากสิ่งที่เรียนรู้ในระหว่างการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 393,000 เยน หรือ 117,879.25 บาท โดยประมาณ **
** คำนวณค่าใช้จ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 100 เยน
 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 25 กรกฎาคม 2561  (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.abk-aots.org/ (คลิกที่รูปภาพหลักสูตรด้านซ้าย)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่  23 สิงหาคม 2561
*ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 9 ตุลาคม 2561  ณ  AOTS Kansai Kenshu Center (KKC)
ประเทศญี่ปุ่น*
สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมฯ โทร. 0 2238 5235-6
 
Email: alumni@abk-aots.org  LINE ID: 66899946882 
 
 

  รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด
      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ

ไทย  ญี่ปุ่น  อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882


 

 


 
www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com